بازی های هفت خان

هفتخان زندگی را به بازی بگیر

این هم از داستان ما

شرکت هفت خان فلان بوده و بیسار بود حالا اینطوری شده و ال و بل و جیم بل شده یه گینزا یه سوداگران و یه عزیزم ببخشید میخواستم

بهترین بازی ها

به بازی های ما سر بزنید

For those with pure food indulgence in mind, come next door and sate your desires with our ever changing internationally and seasonally inspired small plates. We love food, lots of different food, just like you.

The perfect Blend

Culinary Delightful

Housed in a restored building, we promise an intimate and relaxed dining experience that offers something different to local and foreign patrons and ensures you enjoy a memorable food experience every time.